• Item

  TOP

  BTM

 • Dildos (S)

  OK

  OK

 • Dildos (M)

  OK

  OK

 • Dildos (L)

  OK

  OK

 • Dildos (LL)

  OK

  OK

 • Proctoscope

  NG

  NG

 • Double-head Dildo

  OK

 • Sex Sleeve

  OK

 • Simple Vibrator

  OK

  OK

 • Powerful Vibrator

  OK

  OK

 • Anal Vibrator

  OK

  OK

 • “Anal Pearl”

  OK

  OK

 • “Anal Snakey”

  OK

  OK

 • Elec-enemagra

  OK

  OK

 • Item

  TOP

  BTM

 • Elec-massager

  OK

  OK

 • Elec-massager Atachment

  OK

  OK

 • 10 modes Vibrator

  OK

  OK

 • Dildo with Billowing

  OK

  OK

 • XL Dildo with Vibration

  OK

  OK

 • Soft Dildo with Vibration and Billowing

  OK

  OK

 • Double-head Dildo with Vibration

  OK

  OK

 • Stethoscope

  OK

 • Polaroid Whole

  OK

 • Polaroid Under neck(Only Body)

  OK

 • Rope for SM

  NG

  OK

 • Whip

  NG

  OK

 • Enema

  NG

  NG